Privaatsuspoliitika

Serene Lilled Oü on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja e-poe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

1.ISIKUANDMETE KOGUMINE JA KASUTAMINE

1.1 Serene Lilled Oü kogub isikuandmeid e-poe kaudu teenuse pakkumiseks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning kliendi ees võetud kohustuste täitmine. Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, täpsemalt kliendi nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number.
1.2 Serene Lillled Oü  kogub ka isikustamata andmeid, ehk andmeid, mida ei saa otseselt siduda kindlate isikutega. Samuti kogume andmeid klientide tegevuse kohta meie veebilehel ja e-poes ning neid kasutatakse klientide eelistuste väljaselgitamiseks.

2 .ISIKUANDMETE KASUTAMINE

2.1 Klientide andmeid kasutatakse selleks, et tagada tellimuste kohaletoimetamine ning täita kliendi ees võetud kohustused e-poest ostu sooritamisel. Isikustamata andmeid kasutatatkse selleks, et kaardistada enim huvipakkuvad tooted ja teenused meie veebilehel.

3. ISIKUANDMETE EDASTAMINE

3.1 Serene Lilled Oü on isikuandmete vastutav töötleja. Oü Serene Lilled edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

4 .ISIKUANDMETE KAITSE

4.1 Serene Lilled Oü rakendab kõiki ettevaatusabinõusid, sealhulgas nii administratiivseid kui tehnilisi, et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5. TURVALISUS

5.1 Serene Lilled Oü e-poest sooritatud tellimuste käigus kogutud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

6.1 TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

6.1.1 Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
6.1.2 Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
6.1.3 Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg-1 aasta
6.1.4 Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg-1 aasta
6.1.5 Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg -1 aasta
6.1.6Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
6.1.7 Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg-1aasta
6.1.8 Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
6.1.9 Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kuii 1aastat.

7. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
7.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
7.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
7.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
7.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
7.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil : info@serenelilled.ee
7.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA TINGIMUSED JA MUUDATUSED

Serene Lilled Oü jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, teavitades sellest oma kliente.
Privaatsuspoliitika tekkivate küsimustega palume pöörduda e-posti aadressil info@serenelilled.ee

Info ja küsimused:

info@serenelilled.ee
+372 5065318
Serene Lilled OÜ, Kodu tn.2, Kose